تمدید حراج فروشگاه 361 قدوسی 

30 تا 50  درصد تخفیف 

 

قدوسی غربی  - روبه روی بانک تجارت - فروشگاه 361