فرم همکاری با ما

اطلاعات شخصی
سوابق تحصیلی به ترتیب تاریخ اخذ مدرک
معدل/رتبه تاریخ خاتمه تاریخ شروع محل اخذ مدرک نام موسسه/دانشگاه رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
دیپلم
لیسانس
مهارت های تخصصی واطلاعات اضافی دیگر
سایر مهارت های نرم افزاری مهارت های نرم افزاری
مهارت نام نرم افزار مهارت نام نرم افزار
Windows
Word
Excel
سوابق کاری تا این تاریخ
مجاز به تماس تلفن تماس علت خاتمه حقوق و مزایا سمت تاریخ خاتمه تاریخ شروع نام محل کار
(مشخصات معرفین (حداقل 2 نفر
تلفن تماس نشانی وابستگی شغل نام و نام خانوادگی
زمینه های همکاری مورد نظر شما
وضعیت منزل

اینجانب کلیه اطلاعات درخواستی را تکمیل و صحت موارد فوق را تایید نمودم و می پذیرم که در صورت مشاهدخ هر گونه خلاف در اظهارات فوق، شرکت بدون پرداخت هیچگونه مزایایی به کار اینجانب پایان دهد.